Herroepingsrecht

Zichttermijn / Herroepingrecht (zie ook onze leveringsvoorwaarden)

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de Wederpartij het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de Wederpartij na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Gebruiker heeft teruggezonden, is de koop een feit. De Wederpartij is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Gebruiker. De Wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele ongeopende verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de Wederpartij zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Gebruiker er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.Dit is alleen van toepassing indien het als geheel word retour gestuurd, het is niet van toepassing op deel retourzendingen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Gebruik altijd het retourformulier bij retourzendingen !!!